Yapısında İyi LİK Var

10 Soruda tapu işlemleri ve bilinmesi gerekenler!

Ev alırken bilinmesi gerekenler Özellikle ev alım satım esnasında tapu işlemleri ve bilinmesi gerekenler oldukça önem taşıyor. Tapu i?lemleri için bilmeniz gereken 10 maddeyi sizler için haz?rlad?k.
26 Aral?k 2017 Sal? 12:54 0 Tapu i?lemleri esnas?nda ve ev al?rken dikkat edilmesi gerekenler ve bilinmesi gereken en önemli kriterleri sizleri için derledik.
Zaman kayb?n? ve hatal? i?lem riskini ortadan kald?rmak için a?a??daki kriterleri uygulaman?z büyük önem ta??maktad?r.

10 maddede tapu i?lemleri! 

1. Tapu harc? ve emlak vergisi ödemesinin kim taraf?ndan yap?lacak belirlenmeli

2. Tapu, dosya ile sigorta masraflar?n?n yan? s?ra varsa emlakç? ödemesi maliyete eklenmelidir

3. Randevu saatinde tapuda tüm al?c?lar ve sat?c?lar (veya vekilleri), kimlik belgeleri ile haz?r olmal?,

4. Tapu fotokopisi dâhil, istenilen tüm evrak ile bankaya ba?vurulmal? – (konut kredisi kullanacaklar için)

5. Ödemenin nas?l yap?lacak netle?tirilmeli, banka hesaplar?n?n üst transfer limiti kontrol edilmeli

6. Zorunlu Deprem Sigortas? (ZDS) genel tabir ile DASK, yapt?r?lmal? veya geçerlili?i kontrol edilmeli

7. Konutun ba?l? bulundu?u belediyeden rayiç bedel al?nmal? ve ödenmemi?se emlak vergisi ödemesi yap?lmal?

8. Bankadan ipotek evraklar? ile ipotek yetkilisinin bilgileri al?nmal? – (konut kredisi kullanacaklar için)

9. Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile birlikte tapu müdürlü?üne ba?vuruda bulunmal?

10. SMS olarak gelen randevu bilgilerine göre harç ödemesi yap?lmal?.

Lik Yap? Bursa, Mudanya ve Güzelyal? 'da bulunan onlarca prestijli projesi ve uzman mü?teri hizmetleri personeliyle size en iyisini sunmak için var. 
Lik Yao?'n?n içinde ?yi'L?K var.

 

 


kaynak: www.emlaksayfasi.com.tr

HEMEN ARA